utworzono: 23/08/2015, aktualizacja: 17 stycznia 2020 o 20:26

Do pobrania

DEKLARACJA CZŁONKA ZWYCZAJNEGO (pobierz doc)
DEKLARACJA CZŁONKA WSPIERAJĄCEGO (pobierz doc)

Jak zostać członkiem

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się m. in. na:

 • zwyczajnych,
 • wspierających

Członkiem zwyczajnym może być obywatel polski, mający nieposzlakowaną opinię i pełną zdolność do czynności prawnych, wykonujący zawód księgowego lub inny zawód pokrewny związany z rachunkowością. Członkami zwyczajnymi mogą być też studenci i uczniowie kierunków finanse i rachunkowość oraz pracownicy jednostek organizacyjnych Stowarzyszenia.

O przyjęciu na członka zwyczajnego decyzję w formie uchwały, podejmuje prezydium zarządu Oddziału Okręgowego Stowarzyszenia na podstawie deklaracji złożonej przez wstępującego i po wpłaceniu wpisowego.

Minimalna składka roczna od członka zwyczajnego 30 zł w 2020 roku, a wpisowe w wysokości 10 zł.

Korzyści z członkostwa dla członka zwyczajnego

Członek zwyczajny Stowarzyszenia uprawniony jest m.in. do:

 • udziału w zgromadzeniach i zebraniach Stowarzyszenia zgodnie z regulaminem ich odbywania,
 • korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego na zasadach określonych w statucie,
 • korzystania z odczytów i konsultacji organizowanych w ramach działalności statutowej,
 • korzystania z czytelni w siedzibie Oddziału Okręgowego,
 • korzystania z bezpłatnych konsultacji organizowanych w ramach działalności statutowej,
 • 10% zniżki za udział w kursach długich dla osób, które należą do Stowarzyszenia co najmniej jeden rok i mają na bieżąco opłacone składki.

Deklaracje do pobrania w sekcji po lewej stronie.

 

Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zostanie przyjęta do Stowarzyszenia na podstawie złożonej przez nią pisemnej deklaracji. Decyzję o przyjęciu jednostki w poczet członków wspierających podejmuje w formie uchwały prezydium zarządu Oddziału Okręgowego.

Jednostka, która chce przystąpić w poczet członków wspierających proszona jest o wypełnienie w dwóch egzemplarzach deklaracji członkowskiej i przesłanie ich na nasz adres.
Po akceptacji Zarządu i nadaniu numeru ewidencyjnego - 1 egzemplarz deklaracji zostanie zwrócony Państwu, a deklarowaną składkę prosimy przekazać na nasze konto:
Beskidzki Bank Spółdzielczy 13 8111 0009 2001 0031 4312 0001

Minimalna składka roczna od członka wspierającego 240 zł w 2020  roku

Korzyści z członkostwa dla członka wspierającego

Status członka wspierającego uprawnia m.in. do:

 • kompleksowej informacji na temat organizowanych inicjatyw edukacyjnych /kursy, seminaria/
 • korzystania z bezpłatnych konsultacji organizowanych w ramach działalności statutowej,
 • korzystania z czytelni w siedzibie Oddziału Okręgowego,
 • korzystania ze zniżek w opłatach za udział pracowników w konferencjach szkoleniowych.

Deklaracje do pobrania w kolumnie po lewej stronie.