utworzono: 27/07/2015, aktualizacja: 22 lipca 2020 o 08:48

Ogólne warunki uczestnictwa w kursach organizowanych przez Oddział Okręgowy w Bielsku-Białej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce - nowe obowiązujące od 22 lipca 2020 r.

Zgłoszenia na kursy prosimy przesyłać drogą elektroniczną wypełniając formularz zamieszczony na stronie kursu.
Osobom zgłoszonym wysłane zostaną zawiadomienia o terminie i miejscu rozpoczęcia zajęć.


W sytuacjach wyjątkowych

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany formy realizacji zajęć kursów długich bez zgody uczestników. Dotyczy to w szczególności wprowadzenia zajęć z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość. Decyzję w sprawie zmiany formy realizacji zajęć podejmuje Dyrektor Placówki.

 

Opłatę za kurs prosimy przekazywać na nasze konto w Beskidzkim Banku Spółdzielczym lub wpłacić w kasie Oddziału w godzinach od 8:00 do 15:00 .
Opłata za kursy może zostać uiszczona w ratach na warunkach opisanych na stronie wybranego kursu.
W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w kursie zwrotu wpłaconej kwoty dokonujemy tylko do przedostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień rozpoczęcia zajęć.
Po tym terminie wpłacona kwota nie podlega zwrotowi. Możliwe jest zastępstwo zgłoszonego uczestnika.

 

Ze zniżki przy odpłatności za kursy (dotyczy kursów długich, nie dotyczy kursów krótkich-szkoleń) w wysokości 10% korzystają:

  • członkowie zwyczajni Oddziału Okręgowego w Bielsku-Białej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce (osoby fizyczne), samodzielnie opłacające kurs, którzy co najmniej jeden rok należą do organizacji i mają na bieżąco opłacone składki,
  • firmy zgłaszające w danym roku kalendarzowym więcej niż jedną osobę według zasady:
    pierwszy pracownik – pełna odpłatność,
    kolejni pracownicy – po 10% rabatu.

Zajęcia na kursach odbywają się:

  • raz w tygodniu po 6-8 godzin lekcyjnych w godzinach 9.00 - 15.00
  • lub dwa razy w tygodniu po 4 godziny lekcyjne w godzinach 16.30 - 19.45
  • lub w przypadku odpowiedniej liczby zgłoszeń w innym układzie (np. weekendowym), opisanym na stronie kursu.

Programy kursów są przygotowywane i na bieżąco aktualizowane w oparciu o najnowsze zmiany w przepisach księgowo-podatkowych.
Absolwenci, którzy wypełnią warunki opisane na stronach kursu, otrzymują zaświadczenie ukończenia kursu, wydane zgodnie z wymogami Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Słuchaczom, którzy wypełnią dodatkowe warunki opisane na stronach kursu, wydawany jest równocześnie certyfikat poświadczający kwalifikacje według ścieżki edukacyjnej Stowarzyszenia.
Wszelkich dodatkowych informacji udziela telefonicznie Dział Szkolenia Oddziału Okręgowego.

 


Formularz uniwersalny