utworzono: 13/11/2016, aktualizacja: 13 lipca 2020 o 10:54
III STOPIEŃ
GRUPA I DZIENNA
Kurs dla kandydatów na głównego księgowego - III STOPIEŃ GRUPA I dzienna

>> przejdź do formularza zgłoszenia
III STOPIEŃ
GRUPA II WIECZOROWA
Kurs dla kandydatów na głównego księgowego - III STOPIEŃ GRUPA II wieczorowa

>> przejdź do formularza zgłoszenia

Kurs dla kandydatów
na głównego księgowego
III stopień (220 godzin)

WYMAGANIA WSTĘPNE

Słuchaczem kursu dla kandydatów na głównego księgowego może być osoba:
» posiadająca wykształcenie wyższe lub średnie, uprawniające do wstąpienia na studia wyższe,
» posiadająca wiedzę i umiejętności specjalisty ds. rachunkowości potwierdzone:

zaświadczeniem kwalifikacyjnym uzyskanym po egzaminie kończącym kształcenie prowadzone przez Stowarzyszenie z zakresu II stopnia (certyfikat SKwP) lub,

zaświadczeniem o ukończeniu kursu specjalisty ds. rachunkowości lub,

certyfikatem księgowym uprawniającym do usługowego prowadzenie ksiąg rachunkowych, wydanym przez Ministerstwo Finansów lub,

tytułem magistra o specjalności rachunkowość lub dyplomem licencjata o specjalności rachunkowość lub,

tytułem magistra lub dyplomem licencjata i zaliczonym sprawdzianem wiadomości z zakresu wymagań określonych dla II stopnia, przeprowadzanym przez organizatora kształcenia

» uznająca potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy w zawodzie księgowego,

» rozumiejąca istotę i znaczenie przestrzegania norm oraz zasad etycznych w pracy zawodowej.

CEL KURSU

Celem kształcenia jest przygotowanie kandydata do pracy w zawodzie głównego księgowego, który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. - kod zawodu 121101, (t.j.Dz.U.2018.227) oraz uzyskanie certyfikatu III stopnia, w czterostopniowym procesie certyfikacji zawodu księgowego prowadzonym przez SKwP.

RAMOWY PROGRAM NAUCZANIA

Moduł VI Zaawansowana rachunkowość finansowa z elementami etyki zawodowej i technologii IT - 88 godziny lekcyjne

 1. Krajowe regulacje rachunkowości (UoR, KSR) i ich powiązanie z regulacjami ponadnarodowymi (Dyrektywy UE, MSR/MSSF)
 2. Organizacja rachunkowości i kontroli wewnętrznej
 3. Odroczony podatek dochodowy
 4. Wycena składników aktywów działalności operacyjnej – z uwzględnieniem skutków podatkowych
 5. Aktywa i zobowiązania związane z działalnością inwestycyjną – z uwzględnieniem skutków podatkowych
 6. Kapitały i fundusze własne – z uwzględnieniem skutków podatkowych
 7. Zobowiązania, fundusze specjalne, rezerwy, rozliczenia międzyokresowe – z uwzględnieniem skutków podatkowych
 8. Pozostałe wybrane aktywa i zobowiązania (leasing, kontrakty długoterminowe) – z uwzględnieniem skutków podatkowych
 9. Etyka i wartości zawodowe – szczególne wymagania w zakresie etyki zawodowej w rachunkowości na szczeblach decyzyjnych

Moduł VII Rachunek kosztów, podstawy rachunkowości zarządczej i zarządzania finansami. - 44 godziny lekcyjne

 1. Rachunek kosztów
 2. Podstawy rachunkowości zarządczej
 3. Podstawy zarządzania finansami

Moduł VIII Sprawozdania finansowe i ich analiza.- 32 godziny lekcyjne

 1. Ogólna charakterystyka jednostkowych sprawozdań finansowych
 2. Rachunek przepływów pieniężnych
 3. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
 4. Sprawozdanie z działalności
 5. Wprowadzenie do konsolidacji sprawozdań finansowych
 6. Elementy analizy finansowej

Moduł IX Prawo podatkowe z uwzględnieniem aktualnego orzecznictwa i interpretacji. - 44 godziny lekcyjne

 1. Podatek dochodowy od osób prawnych i fizycznych – zagadnienia praktyczne z uwzględnieniem aktualnego orzecznictwa i interpretacji
 2. Podatek od towarów i usług – zagadnienia praktyczne z uwzględnieniem aktualnego orzecznictwa i interpretacji
 3. Podatkowe prawo międzynarodowe w kontekście przepisów krajowych
 4. Prawo karne skarbowe i postępowanie podatkowe

Moduł X Prawo gospodarcze – wybrane zagadnienia.- 8 godzin lekcyjnych

 1. Wybrane obowiązki i prawa przedsiębiorcy
 2. Wybrane zagadnienia z kodeksu spółek handlowych i kodeksu cywilnego w zakresie prowadzenia przedsiębiorstwa
 3. Obowiązki przedsiębiorców wynikające z innych wybranych regulacji prawnych (m.in. ochrona środowiska, prawo dewizowe)

Po ukończeniu kursu absolwent osiągnie podstawę do dalszego podnoszenia kwalifikacji zawodowych na poziomie dyplomowanego księgowego.

 

Zajęcia prowadzą wykładowcy Stowarzyszenia, specjaliści z zakresu rachunkowości i prawa podatkowego, biegli rewidenci, prawnicy, doradcy podatkowi.

 

Planowany termin rozpoczęcia kolejnej edycji:
Grupa I dzienna: październik 2020 r. (raz w tygodniu, w godz. 9:00 – 15:00). Planowany termin zakończenia maj 2021 r.
Grupa II wieczorowa: październik 2020 r. (dwa razy w tygodniu w godz. 16:30 - 19:45). Planowany termin zakończenia maj 2021 r.

Uwaga: możliwa zmiana terminu i ewentualnie formy na naukę zdalną w związku z aktualną na dzień realizacji sytuacją sanitarno-epidemiologiczną.

Dodatkowe terminy - sukcesywnie w miarę napływu zgłoszeń.

 

Na zakończenie kursu przeprowadzony zostanie egzamin pisemny – 4 godziny lekcyjne.

 

Formą zaliczenia kursu jest obecność przynajmniej na 70% godzin lekcyjnych, zaliczenie prac kontrolnych i egzamin pisemny.

 

Osoba, która na egzaminie uzyska, co najmniej 60% punktów możliwych do osiągnięcia z całego egzaminu i nie mniej niż 40% z każdej jego części otrzymuje certyfikat głównego księgowego potwierdzający nabycie kwalifikacji z zakresu III stopnia ścieżki edukacyjnej SKwP.

 

Osoba, która na egzaminie uzyskała, co najmniej 30% punktów możliwych do osiągnięcia otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych  (Dz. U. poz. 652)

 

 

KOSZT UCZESTNICTWA
wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi: 3300,- zł

Możliwość płatności w dwóch ratach;
1650,- zł – płatne na dwa tygodnie przed rozpoczęciem kursu
1650,- zł – płatne przed rozpoczęciem 100-tnej godziny zajęć

Przy wpłatach dokonywanych przez osoby fizyczne, samodzielnie opłacających kurs, istnieje możliwość uregulowania płatności w czterech ratach, z czego pierwsza w wysokości 900,-zł, płatna na trzy tygodnie przed rozpoczęciem kursu, kolejne po 800,- zł płatne przed rozpoczęciem kolejno 60-tej, 120-tej, 180-tej godziny zajęć.

W nowej edycji od jesieni 2020 r. może wystąpić dodatkowa opłata za egzamin certyfikujący

 

Uczestnikiem zarejestrowanym jest osoba, która przynajmniej jeden raz brała udział w szkoleniu lub kursie  organizowanym przez Oddział począwszy od 2011 roku do chwili obecnej (tzn. znajduje się w naszej bazie danych).

Jeżeli Twoje dane uległy zmianie i chcesz je poprawić lub jesteś nowym uczestnikiem wybierz opcję "nowy uczestnik"


Formularz zgłoszenia uczestnictwa
Kurs dla kandydatów na głównego księgowego
III STOPIEŃ GRUPA I dzienna

Wymagane dane

Imię

Nazwisko

Adres email

Telefon

Wiadomość

Wiadomość od Ciebie

PESEL

Data urodzenia w formacie dd-mm-rrrr (np. 31-12-1995)

Miejsce urodzenia

Adres

Kod pocztowy

Miasto

Faktura

Proszę o wystawienie faktury VAT

Dane do faktury

Nazwa firmy

NIP

Adres firmy

Zgody

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych w celach związanych z organizacją i realizacją kursów, szkoleń oraz ewentualnie przeprowadzanych egzaminów zgodnie z treścią załącznika "Klauzula informacyjna Uczestnicy".
Potwierdzam zapoznanie się i przyjęcie ogólnych warunków uczestnictwa w kursach.

Po kliknięciu przycisku "Wyślij" prosimy poczekać kilkanaście sekund na potwierdzenie wysłania zgłoszenia. Dziękujemy.

 

Uczestnikiem zarejestrowanym jest osoba, która przynajmniej jeden raz brała udział w szkoleniu lub kursie  organizowanym przez Oddział począwszy od 2011 roku do chwili obecnej (tzn. znajduje się w naszej bazie danych).

Jeżeli Twoje dane uległy zmianie i chcesz je poprawić lub jesteś nowym uczestnikiem wybierz opcję "nowy uczestnik"


Formularz zgłoszenia uczestnictwa
Kurs dla kandydatów na głównego księgowego
III STOPIEŃ GRUPA II wieczorowa

Wymagane dane

Imię

Nazwisko

Adres email

Telefon

Wiadomość

Wiadomość od Ciebie

PESEL

Data urodzenia w formacie dd-mm-rrrr (np. 31-12-1995)

Miejsce urodzenia

Adres

Kod pocztowy

Miasto

Faktura

Proszę o wystawienie faktury VAT

Dane do faktury

Nazwa firmy

NIP

Adres firmy

Zgody

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych w celach związanych z organizacją i realizacją kursów, szkoleń oraz ewentualnie przeprowadzanych egzaminów zgodnie z treścią załącznika "Klauzula informacyjna Uczestnicy".

Potwierdzam zapoznanie się i przyjęcie ogólnych warunków uczestnictwa w kursach.

Po kliknięciu przycisku "Wyślij" prosimy poczekać kilkanaście sekund na potwierdzenie wysłania zgłoszenia. Dziękujemy.