utworzono: 11/10/2015, aktualizacja: 13 lipca 2020 o 10:50
I STOPIEŃ
GRUPA I DZIENNA
Przepraszamy, limit uczestników kursu przekroczony
Prosimy o wpisanie się na
listę rezerwową lub
kontakt z Działem Szkoleń
I STOPIEŃ
GRUPA II WIECZOROWA
Przepraszamy, limit uczestników kursu przekroczony
Prosimy o wpisanie się na
listę rezerwową lub
kontakt z Działem Szkoleń
I STOPIEŃ
GRUPA I WEEKENDOWA
KURS DLA KANDYDATÓW NA KSIĘGOWEGO - I STOPIEŃ GRUPA I WEEKENDOWA

>> przejdź do formularza zgłoszenia

 Kurs dla kandydatów na księgowego
I stopień (88 godzin zajęć)

 

WYMAGANIA WSTĘPNE

Słuchaczem kursu dla kandydatów na księgowego może być osoba:

 • posiadająca wykształcenie, co najmniej średnie,
 • uznająca potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy w zawodzie księgowego,
 • rozumiejąca znaczenie przestrzegania norm oraz zasad etycznych w pracy zawodowej.

CEL KURSU

Celem kształcenia jest przygotowanie kandydata do pracy w zawodzie księgowego, który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014r. - kod zawodu 331301, (t.j. Dz.U. 2018.227) oraz uzyskanie certyfikatu I stopnia w czterostopniowym procesie certyfikacji zawodu księgowego prowadzonym przez SKwP.

RAMOWY PROGRAM NAUCZANIA

Moduł I Podstawy rachunkowości finansowej z elementami etyki zawodowej - 78 godzin lekcyjnych

 1. Organizacja działalności gospodarczej i związane z nią obowiązki ewidencyjne
 2. Rachunkowość jako system informacyjny
 3. Charakterystyka aktywów i pasywów
 4. Operacje gospodarcze
 5. Dowody księgowe
 6. Księgi rachunkowe
 7. Ewidencja podstawowych operacji bilansowych
 8. Ewidencja podstawowych operacji wynikowych
 9. Zasady ustalania wyniku finansowego
 10. Sprawozdanie finansowe jednostki małej w rozumieniu ustawy o rachunkowości
 11. Zadanie kompleksowe (od bilansu otwarcia do bilansu zamknięcia i rachunku zysków i strat)
 12. Podstawy etyki w działalności gospodarczej i zawodowej
 13. Ogólne zasady funkcjonowania systemu finansowo-księgowego do prowadzenia ksiąg rachunkowych

Moduł II Wybrane zagadnienia publicznoprawne - 8 godzin lekcyjnych

 1. System podatkowy w Polsce
 2. VAT – podstawy prawne, ogólne zasady opodatkowania
 3. Podatki dochodowe – podstawy prawne, ogólne zasady i formy opodatkowania działalności gospodarczej
 4. Podatki i opłaty obciążające przedsiębiorstwa - podstawy prawne, ogólna charakterystyka
 5. Składki rozliczane z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, ich rodzaje i ogólne zasady rozliczania

Po ukończeniu kursu absolwent osiągnie podstawę do dalszego podnoszenia kwalifikacji zawodowych na poziomie specjalisty ds. rachunkowości.
Zajęcia prowadzą wykładowcy Stowarzyszenia, specjaliści z zakresu rachunkowości.

 

Planowany termin rozpoczęcia zajęć kolejnej edycji:

 

Grupa I dzienna: wrzesień 2020 r.  (raz w tygodniu w godz. 9:00 - 15:00), planowany termin zakończenia grudzień 2020 r.

 

Grupa II wieczorowa:  wrzesień 2020 r.  (dwa razy w tygodniu, w godz. 16:30 – 19:45), planowany termin zakończenia grudzień 2020 r.

 

Grupa weekendowa:  wrzesień 2020 r. (piątki w godzinach 16:30 - 19:45, oraz średnio dwie soboty w miesiącu w godzinach 9:00 - 15:00), planowany termin zakończenia grudzień 2020 r.

Uwaga: możliwa zmiana terminu i ewentualnie formy na naukę zdalną w związku z aktualną na dzień realizacji sytuacją sanitarno-epidemiologiczną.

Dodatkowe terminy i/lub inny układ zajęć - sukcesywnie w miarę napływu zgłoszeń

 

Na zakończenie kursu przeprowadzony zostanie egzamin pisemny – 2 godziny lekcyjne.

 

Formą zaliczenia kursu jest obecność przynajmniej na 70% godzin lekcyjnych, zaliczenie prac kontrolnych i egzamin pisemny.

 

Osoba, która na egzaminie uzyska, co najmniej 60% punktów możliwych do osiągnięcia z całego egzaminu i nie mniej niż 40% z każdej części egzaminu otrzymuje certyfikat księgowego potwierdzający nabycie kwalifikacji z zakresu I stopnia ścieżki edukacyjnej SKwP.

 

Osoba, która na egzaminie uzyskała, co najmniej 30% punktów możliwych do osiągnięcia otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652)

KOSZT UCZESTNICTWA

wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi: 1600,-zł (możliwość płatności w dwóch ratach, z czego pierwsza płatna na trzy tygodnie przed rozpoczęciem kursu, druga przed rozpoczęciem 50-tej godziny zajęć - dotyczy osób indywidualnie płacących za kurs).

W nowej edycji od jesieni 2020 r. może wystąpić dodatkowa opłata za egzamin certyfikujący.

 

 

Uczestnikiem zarejestrowanym jest osoba, która przynajmniej jeden raz brała udział w szkoleniu lub kursie  organizowanym przez Oddział począwszy od 2011 roku do chwili obecnej (tzn. znajduje się w naszej bazie danych).

Jeżeli Twoje dane uległy zmianie i chcesz je poprawić lub jesteś nowym uczestnikiem wybierz opcję "nowy uczestnik"

I Stopień GRUPA I dzienna
Przepraszamy, limit uczestników kursu przekroczony

Prosimy o wpisanie się poniżej na listę rezerwową lub kontakt z Działem Szkoleń

Formularz zgłoszenia uczestnictwa
KURS DLA KANDYDATÓW NA KSIĘGOWEGO - I STOPIEŃ GRUPA I dzienna
Lista rezerwowa

Wymagane dane

Imię

Nazwisko

Adres email

Telefon

Wiadomość

Wiadomość od Ciebie

PESEL

Data urodzenia w formacie dd-mm-rrrr (np. 31-12-1995)

Miejsce urodzenia

Adres

Kod pocztowy

Miasto

Faktura

Proszę o wystawienie faktury VAT

Dane do faktury

Nazwa firmy

NIP

Adres firmy

Zgody

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych w celach związanych z organizacją i realizacją kursów, szkoleń oraz ewentualnie przeprowadzanych egzaminów zgodnie z treścią załącznika "Klauzula informacyjna Uczestnicy".
Potwierdzam zapoznanie się i przyjęcie ogólnych warunków uczestnictwa w kursach.

Po kliknięciu przycisku "Wyślij" prosimy poczekać kilkanaście sekund na potwierdzenie wysłania zgłoszenia. Dziękujemy.

 

Uczestnikiem zarejestrowanym jest osoba, która przynajmniej jeden raz brała udział w szkoleniu lub kursie  organizowanym przez Oddział począwszy od 2011 roku do chwili obecnej (tzn. znajduje się w naszej bazie danych).

Jeżeli Twoje dane uległy zmianie i chcesz je poprawić lub jesteś nowym uczestnikiem wybierz opcję "nowy uczestnik"

I Stopień GRUPA II wieczorowa
Przepraszamy, limit uczestników kursu przekroczony

Prosimy o wpisanie się poniżej na listę rezerwową lub kontakt z Działem Szkoleń

Formularz zgłoszenia uczestnictwa
KURS DLA KANDYDATÓW NA KSIĘGOWEGO - I STOPIEŃ GRUPA II wieczorowa
Lista rezerwowa

Wymagane dane

Imię

Nazwisko

Adres email

Telefon

Wiadomość

Wiadomość od Ciebie

PESEL

Data urodzenia w formacie dd-mm-rrrr (np. 31-12-1995)

Miejsce urodzenia

Adres

Kod pocztowy

Miasto

Faktura

Proszę o wystawienie faktury VAT

Dane do faktury

Nazwa firmy

NIP

Adres firmy

Zgody

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych w celach związanych z organizacją i realizacją kursów, szkoleń oraz ewentualnie przeprowadzanych egzaminów zgodnie z treścią załącznika "Klauzula informacyjna Uczestnicy".

Potwierdzam zapoznanie się i przyjęcie ogólnych warunków uczestnictwa w kursach.

Po kliknięciu przycisku "Wyślij" prosimy poczekać kilkanaście sekund na potwierdzenie wysłania zgłoszenia. Dziękujemy.

I Stopień GRUPA WEEKENDOWA
Przepraszamy, limit uczestników kursu przekroczony

Prosimy o wpisanie się poniżej na listę rezerwową lub kontakt z Działem Szkoleń

Formularz zgłoszenia uczestnictwa
KURS DLA KANDYDATÓW NA KSIĘGOWEGO - I STOPIEŃ GRUPA WEEKENDOWA
Lista rezerwowa

Wymagane dane

Imię

Nazwisko

Adres email

Telefon

Wiadomość

Wiadomość od Ciebie

PESEL

Data urodzenia w formacie dd-mm-rrrr (np. 31-12-1995)

Miejsce urodzenia

Adres

Kod pocztowy

Miasto

Faktura

Proszę o wystawienie faktury VAT

Dane do faktury

Nazwa firmy

NIP

Adres firmy

Zgody

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych w celach związanych z organizacją i realizacją kursów, szkoleń oraz ewentualnie przeprowadzanych egzaminów zgodnie z treścią załącznika "Klauzula informacyjna Uczestnicy".
Potwierdzam zapoznanie się i przyjęcie ogólnych warunków uczestnictwa w kursach.

Po kliknięciu przycisku "Wyślij" prosimy poczekać kilkanaście sekund na potwierdzenie wysłania zgłoszenia. Dziękujemy.