utworzono: 27/08/2015, aktualizacja: 21 lipca 2020 o 12:21
Kurs KADROWO-PŁACOWY
dla zaawansowanych
CAŁY KURS
Kurs kadrowo-płacowy dla zaawansowanych CAŁY KURS

>> przejdź do formularza zgłoszenia
Kurs KADROWO-PŁACOWY
dla zaawansowanych
TYLKO MODUŁ I
Kurs kadrowo-płacowy dla zaawansowanych TYLKO MODUŁ I

>> przejdź do formularza zgłoszenia
Kurs KADROWO-PŁACOWY
dla zaawansowanych
TYLKO MODUŁ II
Kurs kadrowo-płacowy dla zaawansowanych TYLKO MODUŁ II

>> przejdź do formularza zgłoszenia

Kurs kadrowo-płacowy
dla zaawansowanych
(64 godziny zajęć lub zdalnie 56 godzin)

 

WYMAGANIA WSTĘPNE
Słuchaczem kursu kadrowo-płacowego dla zaawansowanych może być osoba posiadająca wykształcenie, co najmniej średnie oraz wiedzę i umiejętności z zakresu kadr i płac potwierdzone:

 • zaświadczeniem ukończenia kursu kadrowo-płacowego od podstaw lub,
 • inną formą uznaną przez organizatora kształcenia za równoważną,

CEL KURSU
Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne poszerzenie oraz zaktualizowanie wiedzy z zakresu kadr i płac oraz rozliczeń z ZUS. Kurs kierowany jest do osób, które już posiadają, na poziomie, co najmniej podstawowym wiedzę i umiejętności z zakresu kadr i płac.
RAMOWY PROGRAM NAUCZANIA

Moduł I Prawo pracy – 32 godziny lekcyjne lub zdalnie 28 godzin lekcyjnych

 1. Dane osobowe.
 2. Akta osobowe.
 3. Treść umowy o pracę, omówienie zasad sporządzania umowy o pracę, rodzaje umów, zmiany w tym zakresie.
 4. Różnice pomiędzy umową o pracę a umowami cywilnoprawnymi.
 5. Informacja o warunkach zatrudnienia.
 6. Badania lekarskie.
 7. Umowy towarzyszące umowie o pracę (zakaz konkurencji, odpowiedzialność materialna).
 8. Ustanie zatrudnienia.
 9. Porozumienie stron.
 10. Wypowiedzenie umowy o pracę.
 11. Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia.
 12. Wygaśnięcie umowy o pracę.
 13. Ustawa o rozwiązaniu umów z przyczyn niedotyczących pracownika.
 14. Obliczanie terminów, przyczyna, okresy ochronne.
 15. Urlopy pracownicze.
 16. Urlop bezpłatny.
 17. Urlopy związane z rodzicielstwem.
 18. Urlop szkoleniowy.
 19. Urlop wypoczynkowy.
 20. Zasady udzielania, obliczania urlopów.
 21. Wynagrodzenie za pracę - część kodeksowa.
 22. Ochrona wynagrodzenia.
 23. Potrącenia i odliczenia z wynagrodzenia za pracę.
 24. Wynagrodzenie chorobowe.
 25. Odprawy pracownicze.
 26. Zasady wystawiania i sporządzania świadectw pracy.
 27. Czas pracy: norma, wymiar, systemy, rozkłady, okresy rozliczeniowe, okresy odpoczynku, harmonogramy, ewidencje czasu pracy, godziny nadliczbowe, praca w niedziele, święta, dodatkowe dni.

Moduł II Płace – jako źródła przychodów w rozumieniu podatku dochodowego od osób fizycznych w różnych formach zatrudnienia – 32 godzin lekcyjnych lub zdalnie 28 godzin lekcyjnych

 1. Przychód ze stosunku pracy oraz działalności wykonywanej osobiście.
 2. Świadczenia zwolnione z opodatkowania oraz składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.
 3. Zasady podlegania ubezpieczeniu społecznemu i zdrowotnemu. Podstawa naliczenia składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Górna granica podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne.
 4. Pojęcie podstawy obliczenia podatku, odliczenia i potrącenia. Przychody ze stosunku pracy zwolnione ze składek
 5. Koszty uzyskania przychodów.
 6. Zasady obliczania podatku dochodowego zgodnie ze skalą podatkową. Pojęcie kwoty zmniejszającej podatek.
 7. Obliczanie wynagrodzenia za urlop, ekwiwalentu za urlop, wypłata świadczeń urlopowych – zasady, terminy, kwoty.
 8. Pojęcie pracy w godzinach nadliczbowych i nocnych - obliczanie wynagrodzenia.
 9. Ustalanie wyłączeń składkowych i podatkowych.
 10. Zasady opodatkowania przychodów oraz podlegania ubezpieczeniu społecznemu i zdrowotnemu ze szczególnych tytułów.
 11. Zasady opodatkowania podróży służbowych także dla osób niebędących pracownikami.
 12. Zasady ustalania podstawy wymiaru wynagrodzenia i zasiłków chorobowych (karta zasiłkowa). Praktyczne ćwiczenia dotyczące ustalania podstawy zasiłków chorobowych.
 13. Potrącenia obowiązkowe i dobrowolne, kwota wolna od potrąceń. Zajęcia wynagrodzenia, kolejność zajęć, wysokość, potrącenia dobrowolne. Obliczanie wysokości zajęć i potrąceń.
 14. Aspekty podatkowe związane z odpowiedzialnością materialną pracowników za nienależyte wykonanie pracy lub za mienie.
 15. Studium przypadków w szczególnych formach zatrudnienia oraz umowach cywilnoprawnych. Pojęcie certyfikatu rezydencji.
 16. Pojęcie płatnika w podatku dochodowym od osób fizycznych – obowiązki, terminy, deklaracje oraz odpowiedzialność.
 17. Przyczyny korekt dokumentów płacowych i ich konsekwencje. Przykłady korekty listy płac oraz deklaracji w podatku dochodowym od osób fizycznych.
 18. Roszczenia związane z wynagrodzeniami, odszkodowania, wynagrodzenia po ustaniu stosunku pracy w różnych formach zatrudnienia
 19. Praktyczne ćwiczenia z uwzględnieniem sytuacji szczególnych (zmiana kwalifikacji zasiłku chorobowego a korygowanie listy płac, ustalanie nadpłaty/niedopłaty wynagrodzenia/korygowanie deklaracji ZUS i PIT-11, przekroczenie podstawy składek ZUS i progu podatkowego, rozliczenie z małżonkiem śmierć pracownika, nadpłata składek, odprawy i odszkodowania.
 20. Świadczenia z ZFŚS oraz zasady ich przyznawania, prezenty i spotkania integracyjne dla pracowników i innych.

Zajęcia prowadzą:

 • Moduł I - Maja Chodacka, sędzia WSA w Krakowie, były radca prawny Izby Skarbowej i Izby Celnej,
 • Moduł II - Kancelaria Podatkowo-Prawna VACATIO dr Katarzyna Chłapek

Planowany termin rozpoczęcia nowej edycji:

Zajęcia Modułu I: 15 września 2020 r. (raz w tygodniu, wtorki w godz. 9:00 - 15:45)  lub w wersji zdalnej (raz w tygodniu, wtorki w godz. 9:00 - 14:45) 

(planowane zajęcia Modułu I:  15, 22, 29 IX i 6 X 2020 r.)

Zajęcia Modułu II: 13 październik 2020 r. (raz w tygodniu, wtorki w godz. 9:00 - 15:45) lub w wersji zdalnej (raz w tygodniu, wtorki w godz. 9:00 - 14:45)

(planowane zajęcia Modułu II: 13, 20, 27 X i 3 XI 2020 r.)

Uwaga: możliwa zmiana terminu i ewentualnie formy na naukę zdalną w związku z aktualną na dzień realizacji sytuacją sanitarno-epidemiologiczną.

Dodatkowe terminy - sukcesywnie w miarę napływu zgłoszeń.

 

Formą zaliczenia kursu jest obecność przynajmniej na 60% godzin lekcyjnych oraz końcowy egzamin pisemny z każdego z wykładanych przedmiotów. Absolwenci kursu otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne ze wzorem zamieszczonym w załączniku do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652) oraz zaświadczenie o ukończeniu kursu z oceną.

 

Koszt uczestnictwa wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi: 1840,- zł  lub wersja zdalna 1620,- zł (możliwość płatności w dwóch ratach, z czego pierwsza płatna do trzech tygodni przed rozpoczęciem kursu, druga przed rozpoczęciem 30-tej godziny zajęć - dotyczy osób indywidualnie płacących za kurs).

 

Zgodnie z Państwa sugestiami, jakie otrzymaliśmy wraz z napływającymi na ten nowy kurs zgłoszeniami, umożliwiamy dokonanie zgłoszenia i udziału uczestnika niezależnie:
w Module I Prawo pracy (32 godziny lekcyjne) koszt uczestnictwa wraz z materiałami 990,- zł lub wersja zdalna (28 godzin lekcyjnych) 870,- zł
w Module II Płace (32 godziny lekcyjne) koszt uczestnictwa wraz z materiałami 990,- zł lub wersja zdalna (28 godzin lekcyjnych) 870,- zł

W przypadku zgłoszenia przez danego płatnika, na wybrane moduły, dwóch uczestników (jednego na Moduł I, a drugiego na Moduł II), łączna cena za kurs pozostaje bez zmian 1840,- zł lub wersja zdalna 1620,- zł

 

 

Uczestnikiem zarejestrowanym jest osoba, która przynajmniej jeden raz brała udział w szkoleniu lub kursie  organizowanym przez Oddział począwszy od 2011 roku do chwili obecnej (tzn. znajduje się w naszej bazie danych).

Jeżeli Twoje dane uległy zmianie i chcesz je poprawić lub jesteś nowym uczestnikiem wybierz opcję "nowy uczestnik"


Formularz zgłoszenia uczestnictwa
Kurs kadrowo-płacowy dla zaawansowanych CAŁY KURS

Wymagane dane

Imię

Nazwisko

Adres email

Telefon

Wiadomość

Wiadomość od Ciebie

PESEL

Data urodzenia w formacie dd-mm-rrrr (np. 31-12-1995)

Miejsce urodzenia

Adres

Kod pocztowy

Miasto

Faktura

Proszę o wystawienie faktury VAT

Dane do faktury

Nazwa firmy

NIP

Adres firmy

Zgody

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych w celach związanych z organizacją i realizacją kursów, szkoleń oraz ewentualnie przeprowadzanych egzaminów zgodnie z treścią załącznika "Klauzula informacyjna Uczestnicy".

Potwierdzam zapoznanie się i przyjęcie ogólnych warunków uczestnictwa w kursach.

Po kliknięciu przycisku "Wyślij" prosimy poczekać kilkanaście sekund na potwierdzenie wysłania zgłoszenia. Dziękujemy.

 

Uczestnikiem zarejestrowanym jest osoba, która przynajmniej jeden raz brała udział w szkoleniu lub kursie  organizowanym przez Oddział począwszy od 2011 roku do chwili obecnej (tzn. znajduje się w naszej bazie danych).

Jeżeli Twoje dane uległy zmianie i chcesz je poprawić lub jesteś nowym uczestnikiem wybierz opcję "nowy uczestnik"


Formularz zgłoszenia uczestnictwa
Kurs kadrowo-płacowy dla zaawansowanych TYLKO MODUŁ I

Wymagane dane

Imię

Nazwisko

Adres email

Telefon

Wiadomość

Wiadomość od Ciebie

PESEL

Data urodzenia w formacie dd-mm-rrrr (np. 31-12-1995)

Miejsce urodzenia

Adres

Kod pocztowy

Miasto

Faktura

Proszę o wystawienie faktury VAT

Dane do faktury

Nazwa firmy

NIP

Adres firmy

Zgody

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych w celach związanych z organizacją i realizacją kursów, szkoleń oraz ewentualnie przeprowadzanych egzaminów zgodnie z treścią załącznika "Klauzula informacyjna Uczestnicy".

Potwierdzam zapoznanie się i przyjęcie ogólnych warunków uczestnictwa w kursach.

Po kliknięciu przycisku "Wyślij" prosimy poczekać kilkanaście sekund na potwierdzenie wysłania zgłoszenia. Dziękujemy.

 

Uczestnikiem zarejestrowanym jest osoba, która przynajmniej jeden raz brała udział w szkoleniu lub kursie  organizowanym przez Oddział począwszy od 2011 roku do chwili obecnej (tzn. znajduje się w naszej bazie danych).

Jeżeli Twoje dane uległy zmianie i chcesz je poprawić lub jesteś nowym uczestnikiem wybierz opcję "nowy uczestnik"


Formularz zgłoszenia uczestnictwa
Kurs kadrowo-płacowy dla zaawansowanych TYLKO MODUŁ II

Wymagane dane

Imię

Nazwisko

Adres email

Telefon

Wiadomość

Wiadomość od Ciebie

PESEL

Data urodzenia w formacie dd-mm-rrrr (np. 31-12-1995)

Miejsce urodzenia

Adres

Kod pocztowy

Miasto

Faktura

Proszę o wystawienie faktury VAT

Dane do faktury

Nazwa firmy

NIP

Adres firmy

Zgody

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych w celach związanych z organizacją i realizacją kursów, szkoleń oraz ewentualnie przeprowadzanych egzaminów zgodnie z treścią załącznika "Klauzula informacyjna Uczestnicy".

Potwierdzam zapoznanie się i przyjęcie ogólnych warunków uczestnictwa w kursach.

Po kliknięciu przycisku "Wyślij" prosimy poczekać kilkanaście sekund na potwierdzenie wysłania zgłoszenia. Dziękujemy.