utworzono: 28/10/2015, aktualizacja: 29 lipca 2020 o 09:33
Kurs kadrowo-płacowy od podstaw (80 godzin)
Przepraszamy, limit uczestników kursu przekroczony
Prosimy o wpisanie się na
listę rezerwową lub
kontakt z Działem Szkoleń

Kurs kadrowo-płacowy od podstaw
(80 godzin)

WYMAGANIA WSTĘPNE

Słuchaczami kursu mogą być:

 • absolwenci szkół średnich ogólnokształcących lub zawodowych, nowo przyjęci do pracy lub zamierzający podjąć pracę w pionach kadr i płac przedsiębiorstw,
 • osoby ze średnim lub wyższym wykształceniem, które zamierzają przekwalifikować się na pracowników pionów kadr i płac oraz zdobyć nowy zawód.

CEL KURSU

Celem kształcenia jest kompleksowe przygotowanie kandydata do pracy na stanowisku kadrowo-płacowym.
Przygotowanie to ma mieć charakter zarówno teoretyczny, jak i praktyczny.

RAMOWY PROGRAM NAUCZANIA

Moduł I Prawo pracy – 19 godzin lekcyjnych

 • Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy
 • Urlopy pracownicze
 • Czas pracy
 • Zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej

Moduł II Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne – 17 godzin lekcyjnych

 • Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym pracowników, zleceniobiorców i osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą.
 • Ustalanie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne wyżej wymienionych grup ubezpieczonych.
 • Wysokość i zasady finansowania składek na ubezpieczenia społeczne.
 • Zasady różnicowania składki na ubezpieczenie wypadkowe.
 • Zasady podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu.
 • Podstawa wymiaru i zasady finansowania składki na ubezpieczenie zdrowotne.
 • Kiedy powstaje obowiązek opłacania składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.
 • Zasady sporządzania i przekazywania do ZUS dokumentów ubezpieczeniowych.
 • Przykłady i ćwiczenia w wypełnianiu formularzy przekazywanych do ZUS.

Moduł III Świadczenia z ubezpieczenia społecznego – 17 godzin lekcyjnych

 • Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.
 • Krąg osób uprawnionych do świadczeń.
 • Wynagrodzenie za czas choroby i zasiłek chorobowy:
 • Świadczenie rehabilitacyjne – ustalanie uprawnień, wysokość i zasady wypłaty.
 • Zasiłek macierzyński – ustalanie uprawnień, wysokość zasiłku i zasady wypłaty.
 • Zasiłek opiekuńczy – ustalanie uprawnień.
 • Zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłków:
 • Prawo do zasiłku chorobowego i świadczenia rehabilitacyjnego z ubezpieczenia wypadkowego: wysokość i zasady ustalenia podstawy wymiaru
 • Dokumentowanie prawa do zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.
 • Kontrola prawidłowości wykorzystywania zaświadczeń o niezdolności do pracy.
 • Zasady postępowania przy wypłacie zasiłków.

Moduł IV Opodatkowanie wynagrodzeń – 15 godzin lekcyjnych

 • Wynagrodzenie, jako przychód ze stosunku pracy – klasyfikacja i elementy składowe wynagrodzeń.
 • Przychody ze stosunku pracy określone w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (updof).
 • Dochody wolne od podatku związane ze stosunkiem zatrudnienia i stosunkami pokrewnymi.
 • Świadczenia nieodpłatne, świadczenia częściowo odpłatne oraz w naturze – uregulowania w updof.
 • Koszty uzyskania przychodów ze stosunku pracy.
 • Pojęcie dochodu do opodatkowania.
 • Zasady obliczania podatku dochodowego według skali podatkowej.
 • Obowiązkowe odliczenia i potrącenia z wynagrodzeń.
 • Przychody ze stosunku pracy zwolnione ze składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.
 • Obowiązki płatników wobec US z tytułu zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wobec ZUS.
 • Zasady obliczania składników wynagrodzeń.
 • Zasady obliczania wynagrodzeń za przepracowaną część miesiąca.
 • Ćwiczenia praktyczne dotyczące obliczania składników wynagrodzeń.
 • Ćwiczenia praktyczne w obliczaniu wynagrodzenia brutto, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, ustalanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wynagrodzenia netto.
 • Sporządzanie przykładowej listy płac.
 • Sporządzanie informacji podatkowych: PIT-11, PIT-4R, PIT-C.
 • Sporządzanie zeznania o wysokości osiągniętego dochodu – PIT-37 wraz z załącznikiem PIT/O.
 • Przychody z działalności wykonywanej osobiście:
 • Zasady obliczania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne od umów cywilnoprawnych.
 • Zasady ustalania kosztów uzyskania od przychodów z działalności wykonywanej osobiście.
 • Podatek dochodowy od umów cywilnoprawnych.
 • Ćwiczenia praktyczne dotyczące rozliczania umów zlecenia i o dzieło.
 • Obowiązki płatnika zaliczek na podatek dochodowy z tytułu umów cywilnoprawnych.

Moduł V Obsługa programu PŁATNIK – 12 godzin lekcyjnych

 • Wymagania niezbędne do instalacji programu PŁATNIK.
 • Instalacja i pierwsze uruchomienie:
 • Najważniejsze pojęcia.
 • Tworzenie kartotek ubezpieczonych w rejestrze ubezpieczonych:
 • Tworzenie dokumentów ubezpieczeniowych:
 • Tworzenie zestawu dokumentów
 • Wysłanie zestawu (wydruk dokumentów lub wysyłka elektroniczna).
 • Wykonywanie innych funkcji w programie:
 • Archiwizacja danych:

Zajęcia prowadzą: doradcy podatkowi, prawnicy oraz specjaliści z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Planowany termin rozpoczęcia kolejnej edycji zajęć:

Dodatkowa specjalna grupa od 5 sierpnia 2020 r. (dwa razy w tygodniu, poniedziałki i środy w godz. 16:30 – 19:45). Planowany termin zakończenia 22 października 2020 r.

Kolejna edycja planowana od 12 października 2020 r z planowanym zakończeniem do 30 grudnia 2020 r.

Uwaga: możliwa zmiana terminu i ewentualnie formy na naukę zdalną w związku z aktualną na dzień realizacji sytuacją sanitarno-epidemiologiczną.

Dodatkowe terminy - sukcesywnie w miarę napływu zgłoszeń.
Formą zaliczenia kursu jest obecność przynajmniej na 60% godzin lekcyjnych oraz końcowy egzamin pisemny z każdego z wykładanych przedmiotów. Absolwenci kursu otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne ze wzorem zamieszczonym w załączniku do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).
Koszt uczestnictwa wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi: 1600,-zł (możliwość płatności w dwóch ratach, z czego pierwsza płatna na trzy tygodnie przed rozpoczęciem kursu, druga przed rozpoczęciem 50-tej godziny zajęć - dotyczy osób indywidualnie płacących za kurs).

 

 

 

Uczestnikiem zarejestrowanym jest osoba, która przynajmniej jeden raz brała udział w szkoleniu lub kursie  organizowanym przez Oddział począwszy od 2011 roku do chwili obecnej (tzn. znajduje się w naszej bazie danych).

Jeżeli Twoje dane uległy zmianie i chcesz je poprawić lub jesteś nowym uczestnikiem wybierz opcję "nowy uczestnik"

Kurs kadrowo-płacowy od podstaw (80 godzin)
Przepraszamy, limit uczestników kursu przekroczony

Prosimy o wpisanie się poniżej na listę rezerwową lub kontakt z Działem Szkoleń

Formularz zgłoszenia uczestnictwa
Kurs kadrowo-płacowy od podstaw (80 godzin)
Lista rezerwowa

Wymagane dane

Imię

Nazwisko

Adres email

Telefon

Wiadomość

Wiadomość od Ciebie

PESEL

Data urodzenia w formacie dd-mm-rrrr (np. 31-12-1995)

Miejsce urodzenia

Adres

Kod pocztowy

Miasto

Faktura

Proszę o wystawienie faktury VAT

Dane do faktury

Nazwa firmy

NIP

Adres firmy

Zgody

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych w celach związanych z organizacją i realizacją kursów, szkoleń oraz ewentualnie przeprowadzanych egzaminów zgodnie z treścią załącznika "Klauzula informacyjna Uczestnicy".

Potwierdzam zapoznanie się i przyjęcie ogólnych warunków uczestnictwa w kursach.

Po kliknięciu przycisku "Wyślij" prosimy poczekać kilkanaście sekund na potwierdzenie wysłania zgłoszenia. Dziękujemy.