utworzono: 28/05/2018, aktualizacja: 11 lutego 2019 o 12:04

Klauzula informacyjna dla uczestników szkoleń
i kursów organizowanych przez placówkę pod nazwą
Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Bielsku-Białej 

 1. Administratorem Danych Osobowych (ADO), jest posiadające osobowość prawną, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce z siedzibą w Warszawie; REGON: 007026416, NIP: 5260307956, KRS 0000101063, ul. Górnośląska 5, 00-443 Warszawa, reprezentowane przez Prezydium Zarządu Głównego. Pełnomocnikiem ADO w Oddziale Okręgowym w Bielsku-Białej (PADO) jest Prezydium Zarządu Oddziału Okręgowego w Bielsku-Białej, ul. Wrzosowa 33, 43-300 Bielsko-Biała. Zgodnie zaś z uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału, dyrektor Biura Zarządu Oddziału Okręgowego w Bielsku-Białej, realizuje zadania PADO i pełni jego rolę w Oddziale.
 2. ADO ustanowił funkcję Inspektora Ochrony Danych (IOD) Stowarzyszenia, kontakt do IOD e-mail: iod.skwp@buiskwp.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z organizacją
  i realizacją kursów i szkoleń, a także w celu wydania certyfikatu uczestnictwa w kursie/szkoleniu na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), zwanego dalej Rozporządzeniem.
 4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą osoby upoważnione przez ADO i/lub PADO do przetwarzania danych osobowych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych oraz podmioty, którym ADO i/lub PADO zleca wykonywanie czynności, z którymi wiąże konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające) oraz z mocy prawa rozporządzenie MEN z sierpnia 2017 o kształceniu ustawicznym, dane zostaną udostępnione Ministerstwu Edukacji Narodowej.
 5. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z zapisów rozporządzenia Ministra edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 o kształceniu ustawicznym ( w szczególności 50 lat ).
 6. Pani/Pan posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
 7. Pani/Pan ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
 8. Podanie przez Panią/Pana swoich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wpisania na listę uczestników szkolenia lub kursu, konsekwencją niepodania danych osobowych będzie wykluczenie z udziału w szkoleniu lub kursie.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą poddawane profilowaniu.
 10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego