utworzono: 04/03/2020, aktualizacja: 27 marca 2020 o 22:31

Rozwiązywanie konfliktów

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Ośrodek Szkoleniowy Oddziału Okręgowego
w Bielsku-Białej proponuje Państwu udział w nieodpłatnym szkoleniu

Rozwiązywanie konfliktów

 

które odbędzie się w dniu 28 marca 05 września 2020 r. /sobota/  od godz. 9:15 do 13:30 w sali wykładowej A Stowarzyszenia Księgowych w Bielsku-Białej przy ul. Wrzosowej 33.

Będzie to pierwsze z trzech nieodpłatnych szkoleń w ramach działalności statutowej na rzecz członków zwyczajnych Oddziału, jakie planujemy przeprowadzić w tym roku z cyklu;
Mała Akademia SKUTECZNEGO KSIĘGOWEGO

WPROWADZENIE

 

W ramach kontynuacji szkoleń, podnoszących kompetencje społeczne członków zwyczajnych zrzeszonych w Oddziale Okręgowym w Bielsku-Białej SKwP, chcemy skupić się w tym roku na kolejnych trzech obszarach, które w naszym przekonaniu warto rozwijać. Rozwój w tych obszarach, pozwoli łatwiej, szybciej i skuteczniej osiągać zamierzone cele biznesowe, zarządzać relacjami w zespołach i relacjami z klientami.
To działanie wiąże się z aktywnością w trzech obszarach:

  • Rozwiązywanie konfliktów
  • Porozumienie bez przemocy NVC
  • Negocjacje

W każdym z tych obszarów konieczne jest posługiwanie się innymi kompetencjami czy umiejętnościami.
Ideą treningów, realizowanych przez firmę SYNTON, jest dostarczenie wiedzy, umiejętności oraz wyrobienie postaw przydatnych na każdym etapie budowania relacji w Państwa zespołach i z Waszymi klientami w celu osiągania zamierzonych rezultatów.

CELE PROGRAMU
Poniższe cele są dopasowane do wcześniej sformułowanych obszarów tematycznych:
● pogłębienie wiedzy dotyczącej wywierania wpływu w sytuacjach różnicy stanowisk, opinii czy wartości,
● poznanie zasad i technik rozwiązywania konfliktów, komunikacji skierowanej na porozumienie i negocjacji,
● poznanie koncepcji NVC i jej wpływu na budowanie relacji interpersonalnych
● rozwinięcie umiejętności negocjacyjnych w różnych sytuacjach biznesowych
● rozwinięcie umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy w realizacji celów biznesowych i osobistych
METODOLOGIA

 

Treningi prowadzone są sprawdzoną metodą interaktywną/warsztatową, skłaniającą do aktywności wszystkich uczestników zajęć.
Uczestnicy są angażowani w różnorodne działania, których celem jest zobrazowanie przekazywanych treści i przeżycie osobistego doświadczenia związanego z przekazywaną wiedzą, pozwalają one lepiej poznać i zrozumieć mechanizmy omawianych zagadnień. Metody pracy: dyskusja grupowa, praca w grupach – z omówieniem wniosków na forum, praca indywidualna, testy, case’y i przykłady z życia, scenki, gry. Proponowane uczestnikom aktywności są poprzedzone mini wykładem dostarczającym niezbędnej wiedzy do wykonania zadania. Każda aktywność uczestników jest omawiana pod kątem praktycznych wniosków możliwych do wykorzystania w pracy.

Do każdego szkolenia uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe:
Podręcznik użytkownika - przygotowany przez trenerów, który stanowi poszerzenie wiedzy i źródło dodatkowej informacji – przejrzysty w formie i przyjazny w treści, koncentrujący się na kluczowych zagadnieniach. Planowane szkolenia uwzględniają najnowsze osiągnięcia w dziedzinie neuronauk, między innymi: neurobiologii, neuropsychologii, neuroekonomii.
Zapraszamy wszystkich członków zwyczajnych naszego Oddziału, zainteresowanych uczestnictwem w szkoleniu w dniu 28 marca 05 września 2020 r. /sobota/  2020 roku (sobota) do wypełnienia i przesłania formularza zgłoszenia uczestnictwa.